Ưu hợp chi Bằng lăng (Lagerstroemia), chi Trường (Xerospermum), chi Trâm (Syzygium)

Thuộc kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ thực vật Ấn Độ - Miến Điện và khu hệ thực vật bản địa Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa.
Ưu hợp thực vật này có diện tích chiếm khoảng 6,5% diện tích của khu bảo tồn, phân bố thành những láng nhỏ phân tán ở 3 khu vực và cũng đã qua tác động khai thác gỗ, củi trong những năm trư¬ớc đây khá mạnh. Những cây Bằng lăng còn lại ở đây chủ yếu là Bằng lăng ổi (Lagerstroemia calyculata) già cỗi, thường bị bộng, giá trị sử dụng thấp.
Về cấu trúc lâm phần được thể hiện như sau:
  - Độ tàn che lâm phần : từ 0,3 - 0,5
  - N/ha : biến động từ 340 - 545 cây
  - D1.3 : biến động từ 19-22 cm
  - H : biến động từ 13-25 m
  - Các chi thực vật ưu thế của lâm phần:
Chi Bằng lăng (Lagerstroemia); Chi Tr¬ường (Xerospermum); Chi Trâm (Syzygium); Chi Bình linh (Vitex); .Chi Chai (Shorea); Chi Thị (Diospyros).