Danh lục các loài thủy sinh quý hiếm

Ngành Gnathostomata
Cá mơn Tên Việt Nam : Cá mơn
Tên khoa học : Scleropages formosus
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá còm Tên Việt Nam : Cá còm
Tên khoa học : Chitala ornata
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá he đỏ Tên Việt Nam : Cá he đỏ
Tên khoa học : Barbodes schwanefeldi
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá duồng Tên Việt Nam : Cá duồng
Tên khoa học : Cirrhinus microlepis
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá trôi trắng Tên Việt Nam : Cá trôi trắng
Tên khoa học : Cirrhinus mrigala
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá duồng bay Tên Việt Nam : Cá duồng bay
Tên khoa học : Cosmochilus harmandi
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá cóc Tên Việt Nam : Cá cóc
Tên khoa học : Cyclocheilichthys enoplos
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá ét mọi Tên Việt Nam : Cá ét mọi
Tên khoa học : Morulius chrysophekadion
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá trẳng Tên Việt Nam : Cá trẳng
Tên khoa học : Puntius binotatus
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá lòng tong pavi Tên Việt Nam : Cá lòng tong pavi
Tên khoa học : Rasbora paviei
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá đông chấm Tên Việt Nam : Cá đông chấm
Tên khoa học : Systomus aurotaeniatus
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Cá heo vạch Tên Việt Nam : Cá heo vạch
Tên khoa học : Botia modesta
Quý hiếm :
Xem chi tiết

Mức quý hiếm
Sách đỏ Việt Nam
Sách đỏ UICN
Loài nguy cấp - theo ND 32

Thống kê

Danh mục sách đỏ Việt Nam
Tổng số

Danh mục sách đỏ IUCN
Tổng số

Danh mục loài nguy cấp - NĐ32
Tổng số

Thống kê sách đỏ Việt Nam
Tổng số : 23 Loài

Thống kê sách đỏ IUCN
Tổng số : 23 Loài

Thống kê loài nguy cấp - NĐ32
Tổng số : 23 Loài