Thạch sùng bao-rin - Hemidactylus bowringii - Gray, 1845
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Bò Sát - Bo-Anh Có Vẩy - Ho-Anh Tắc Kè
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

Other Species Tắc Kè
  • Tắc kè đuôi dẹp
  • Thạch sùng đuôi sần
  • Thạch sùng ngón vằn lưng
  • Thạch sùng đuôi dẹp
  • Tắc kè
  • Thằn lằn ngón cát tiên
  • Return
    Print