Tắc kè - Gekko gecko - Linnaeus, 1758
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Bò Sát - Bo-Anh Có Vẩy - Ho-Anh Tắc Kè
Position
Special Species
No
Rare
  • VU - (Vulnerable) - VN Red Book
  • Description

     

    Other Species Tắc Kè
  • Tắc kè đuôi dẹp
  • Thạch sùng đuôi sần
  • Thạch sùng ngón vằn lưng
  • Thạch sùng đuôi dẹp
  • Thạch sùng bao-rin
  • Thằn lằn ngón cát tiên
  • Return
    Print