Ếch đồng - Hoplobatrachus chinensis - Osbeck, 1765
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Ếch Nhái - Bo-Anh Không Đuôi - Ho-Anh Ếch Nhái Chính Thức
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

Other Species Ếch Nhái Chính Thức
 • Ngoé, nhái
 • Chàng xanh
 • Ếch gáy dô
 • Chàng hiu
 • Ếch poi-lan
 • Chàng đài bắc
 • Cóc nước sần
 • Hiu hiu
 • Cóc nước mac-ten
 • Chẫu
 • Ếch xanh
 • Ếch suối
 • Return
  Print