Ếch cây sần tay-lo - Theloderma stellatum - Taylor, 1962
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Ếch Nhái - Bo-Anh Không Đuôi - Ho-Anh Ếch Cây
Position
Special Species
No
Rare
 • NT - (Near threatened) - IUCN Red Book
 • Description

   

  Other Species Ếch Cây
 • Nhái cây sọc
 • Ếch cây trung bộ
 • Nhái cây nong kho
 • Ếch cây sần ax-pơ
 • Nhái cây nhỏ
 • Ếch cây sần go-đon
 • Ếch cây mép trắng
 • Return
  Print