Ếch cây sần go-đon - Theloderma gordoni - Taylor, 1962
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Ếch Nhái - Bo-Anh Không Đuôi - Ho-Anh Ếch Cây
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

Other Species Ếch Cây
  • Nhái cây sọc
  • Ếch cây trung bộ
  • Nhái cây nong kho
  • Ếch cây sần ax-pơ
  • Nhái cây nhỏ
  • Ếch cây sần tay-lo
  • Ếch cây mép trắng
  • Return
    Print