Cò lạo ấn độ - Mycteria leucocephala -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Chim - Bo-Anh Hạc - Ho-Anh Hạc
Position
Special Species
No
Rare
 • VU - (Vulnerable) - VN Red Book
 • NT - (Near threatened) - IUCN Red Book
 • Description

   

  Other Species Hạc
 • Hạc cổ trắng
 • Già đẫy lớn
 • Già đẫy java
 • Return
  Print