Nhái bầu becmo - Microhyla berdmorei - Blyth, 1856
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Ếch Nhái - Bo-Anh Không Đuôi - Ho-Anh Nhái Bầu
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

Other Species Nhái Bầu
  • Cóc đốm
  • Nhái bầu vân
  • Nhái bầu hâymon
  • Nhái bầu trơn
  • Return
    Print