Cóc rừng - Ingerophrynus galeatus - Gunther, 1864
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Ếch Nhái - Bo-Anh Không Đuôi - Ho-Anh Cóc
Position
Special Species
No
Rare
  • VU - (Vulnerable) - VN Red Book
  • Description

     

    Other Species Cóc
  • Cóc nhà
  • Return
    Print