Rắn sọc dưa - Coelognathus radiatus - Schlegel, 1837
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Bò Sát - Bo-Anh Có Vẩy - Ho-Anh Rắn Mống
Position
Special Species
No
Rare
 • VU - (Vulnerable) - VN Red Book
 • IIB - ND32/2006/ND-CP
 • Description

   

  Other Species Rắn Mống
 • Rắn mống
 • Rắn ráo trâu
 • Rắn roi thường
 • Rắn bồng voi
 • Rắn leo cây
 • Rắn bồng chì
 • Rắn khuyết lào
 • Rắn hoa cỏ vàng
 • Rắn khiếm xám
 • Rắn hoa cỏ nhỏ
 • Rắn khiếm đuôi vòng
 • Rắn hoa cân vân đen
 • Rắn khiếm vạch
 • Rắn nước thường
 • Rắn hổ đất nâu
 • Rắn hổ mây gờ
 • Rắn ráo thường
 • Rắn sp ???
 • Return
  Print