Thằn lằn bóng hoa - Mabuya multifasciata - Kuhl, 1820
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Bò Sát - Bo-Anh Có Vẩy - Ho-Anh Thằn Lằn Bóng
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

Other Species Thằn Lằn Bóng
  • Thằn lằn bóng đuôi dài
  • Thằn lằn phê nô ấn độ
  • Thằn lằn bóng đốm
  • Thằn lằn phê nô đốm
  • Return
    Print